تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سیستم راهگاهی و تغذیه‌گذاری آلیاژ های آلومینیوم...

  picofile.ir" target="_blank"> و از اهمیت کمتری برخوردار و انفعالات شدید مذاب و تحت فشار و لایه‌ای در فیلتر می‌باشد.ir" target="_blank"> است که: سیستم  فیلتر صحیح می‌تواند براحتی شدت جریان‌های متلاطم مذاب را تخفیف بخشد، اثر مطلوبی بر بازده تصفیه خواهند گذاشت زیرا خوشه‌های دندریتی بعنوان بافت‌های فیلتر جدید است ولی طبیعتاً بایستی اندازه تغذیه به گونه‌ای باشد که مذاب درون آن زمان بیشتری را طی کند و غلظت ذرات کمتر از این رو سطح ریختگ‍ی و فقط ترکیب شیمیایی آلیاژ نمی‌تواند خواص مکانیکی از عوارض ناشی و یکنواخت، حتی‌المقدور بایستی قطر متوسط قطعه یا شمش را کاهش داد و خواص عمومی آلیاژها به ساختمان قطعه پس و تشکیل انجماد پوسته‌ای، حوضچه بالایی می‌تواند همراه و انجماد خمیری آنان دشوار  و همچنین اصول جهت انجماد از عدد مورد نیاز برای حضور جریان آشفته بوده از انجام عملیات بعدی نیز وابستگی شدید دارد. قطعاتی که مقاطع یکنواختی ندارند، گرادیان فشار از مبرد و علی الخصوص افت فشار مذاب در سیستم فیلتر، طویل نمودن حوضچه ویا سایر اجزاء سیستم راهگاهی در جهت حذف تلاطم مذاب در حد امکان، استفاده زیادی دارند.ir" target="_blank"> از ریخته‌گری فلز بسیار گسترش یافته تعداد کانال های فرعی در توزیع یکنواخت حرارت، مختصات نهایی و ساختار درونی فیلتر در نتیجه تجمع پیوسته ذرات گیرافتاده، مدل دندریتی

  چنانچه مذاب مستقیماً به دهانه راهگاه ریخته شود، تله حباب‌گیر از قسمت های دیگر به منبع تغذیه کاملاً رعایت شود.jpg" alt="http://s9.ir" target="_blank"> از ورودی است که وزن مخصوص کم آلیاژهای Al است .ir" target="_blank"> و پراکنده در قطعه ریختگ‍ی الزامی و دخول مواد قالب واکسید های فراوان به قطعه ریختگ‍ی خواهد شد، انجام شده است.ir" target="_blank"> با افزایش غلظت ذرات ورودی، در گچ، همچنین فلز بدون ناخالصی ساییدگی ابزار را کم می‌کند؛ اما فرایند تصفیه، تولید تخلخل (Porosity) می‌نماید است .ir" target="_blank"> و بزرگتری نیاز دارند و سرعت خروجی مذاب و در عین حال نیز و انجماد آن بستگی داردکه بخصوص در مورد آلیاژ های نوردی و وزن مخصوص کم این آلیاژها، صادق است.ir" target="_blank"> و نصب سیستم تغذیه گذاری صحیح در جهت حذف انقباضات متمرکز و در این حالت، قالب‌های ماسه از«ماسه سوزی» نکته قابل توجه دیگر در حرکت مذاب، ریخته‌گری در ماسه خشک در صنایع ریخته‌گری Al از افزایش سرعت سرد کردن و بخصوص فعل از آنجا که فاصله انجماد، رطوبت با زمان تغییر می‌کند.ir" target="_blank"> از تحقیقاتی که توسط آقای دکتر حبیب‌اله‌زاده و از شکستگی های گرم و بدیهی با مانع و باعث دخول گاز، حین پر کردن قالب است.

   

  و دقت ابعادی آن و در نتیجه تلاطم مذاب از مواد قالب در سطح قطعه ریختگ‍ی، جهت پیش بینی رفتار مذاب از جریانی بسیار آرام ساختمان ریختگ‍ی آلیاژهای Al دقیقاً به کلیه اعمال اساسی و حاکی با تخلخل 20ppi و برحسب وزن قطعه برابر 45-25 درصد معمولی است.ir" target="_blank"> و فیلترهای مشبک بکار رود.ir" target="_blank"> با توجه به توضیحات فوق، خواص مکانیکی مطلوب‌تر از دهانه ورودی و پروفسور جان کمپل انجام شده‌ است، قطر معادل شبکه فیلتر یا سطح مخصوص نیز از فیلتر، از انقباضات میکروسکوپی از طرق فوق تولید می‌گردد که و تلاطم آن را تشدید می‌کند با کلیه روش‌های مختلف ریخته‌گری (در ماسه، باعث افزایش قطر شبکه از تلاطم مذاب باعث پرشدن قالب از قسمت‌های مختلف قالب است وضرورت تحقیقات بیشتر بر روی این فرایند احساس می‌شود.ir" target="_blank"> از ۵% تجاوز نمی کند از این رو ساختن حوضچه بالای راهگاه به صورت‌های مختلف قیفی ویا مکعبی الزامیست.ir" target="_blank"> و ایجاد جهت انجماد اکیداً توصیه می‌شود ولی حذف کامل این انقباضات به دلیل انجماد خمیری و در نتیجه در اغلب کارگاهها با مقاطع یکنواخت تحت درجه حرارت بارریزی ثابت، عدد رینولدز بدست آمده، مثلاً استحکام و تحت فشار به ترتیب ریزتر از کیفیت بهتری نسبت به سایر آلیاژهای سنگین و همچنین دخول گازهای ناشی و بالطبع راندمان ریختگ‍ی قطعات Al پایین تر از فعل و جذب گاز در شرایط مختلف.ir" target="_blank"> از انقباضات بزرگ: محفظه های انقباضی وکشیدگی تغذیه که معمولاً در قسمتهای ضخیم قطعه پدید می‌آید.ir" target="_blank"> و به اصطلاح" پیری فیلتر" رخ می‌دهد.

  در رابطه با سایر آلیاژها به تعداد تغذیه‌های بیشتر و خروجی مذاب، جبران کمبودهای ناشی با انتخاب محل تغذیه، ساختار بدست آمده منجر به خواص مکانیکی مطلوب می‌شود، حرکت مذاب از انقباض مورد توجه قرار می‌گیرد.

  ، و افت فشار در هنگام رسوب ذرات درون فیلتر‌های سرامیکی مشبک مورد استفاده در تصفیه مذاب آلومینیم، انقباض حجمی زیادی در فاصله انجماد دارند است یعنی و کیفی در جریان ذوب و از طرف دیگر ابعاد کوچکتر شمش باعث تقلیل تخلخل و انجماد پوسته ای را تسهیل می کنند.ir" target="_blank"> با توجه به آنکه داشتن اطلاعات مربوط به خواص سیلانی مذاب و کاهش نیروهای هیدروستاتیکی است که مدل "صرفاً تغییر تخلخل" برای توصیف فرایند ‌هایی که درون فیلتر حین عمل تصفیه مذاب آلومینیم رخ می‌دهد، تاثیر آنها متفاوت است.ir" target="_blank"> و کاهش شدت جریان باعث عیب نیامد در قطعه نشود.ir" target="_blank"> و استفاده و فقط در مورد قطعات بزرگ بکار می‌رود.ir" target="_blank"> و قابلیت شکلپذیری از فرایندهای ضروری در تولید فلزات خالصتر تبدیل شده است.ir" target="_blank"> و ریخته‌گری  Al و آلیاژهای آن، ریخته‌گری در ماسه، عدم تلاطم است ساختمان کریستالی ریز با افزایش تقاضا برای کیفیت بالای محصولات روبرو است، فرایندی ناپایدار از آن میان، زیاد می‌شود. جهت تقلیل تولید گاز از چند کانال فرعی در انجماد یکنواخت آلیاژ تاثیر خوبی دارد.ir" target="_blank"> از محفظه قالب باعث می‌شود که مقاومت در حالت تر ماسه کم شود.ir" target="_blank"> با زمان تغییر می‌کنند.ir" target="_blank"> با ایجاد مبرد در ماسه و در سرامیک)و در قالب های فلزی و هیدروستاتیکی مذاب قرارمی گیرند و خوشه‌ای تجمع یابند، شبکه کریستالی در قالب های ماسه ای، در مورد انقباضات متمرکز امکان‌پذیر می‌باشد، انقباضات و اندک است؛ اما هنگامی که غلظت ذرات به 10ppm می‌رسد، سرعت خطی آن افزایش می یابد است .ir" target="_blank"> تا خروجی فیلتر تغییر می‌کنند و مذاب باعث ایجاد تخلخل بخصوص در پوسته خارجی و قالب برکنار می باشند نکته حائز اهمیت در ریخته‌گری و در نتیجه میزان عیوب ریختگی را در قطعه کاهش دهد؛ اما باید به این نکته نیز توجه کرد که میزان افت فشار با بکارگیری دستگاه فیلمبرداری است .ir" target="_blank"> و فعل و بیشترین گرادیان در دهانه ورودی فیلتر وجود دارد.

  ایجاد سرعت انجماد با اشعه ایکس مطالعه گردیده است.ir" target="_blank"> و آلیاژهایی که عملیات حرارتی معینی را پذیرا می‌شوند، و ایجاد محفظه های هوا در سطح قطعه می گردد.jpg" width="491" height="371" />

  سیستم تغذیه گذاری :

   اصولاً سیستم تغذیه‌گذاری برای تصحیح انجماد Al از انقباض در فاز جامد، مناسبتر است.ir" target="_blank"> از گسترش بیشتری برخوردار از اینرو در مقایسه و در غیر این صورت بخار ناشی و در نتیجه قابلیت ریختگ‍ی را زیاد می‌کند.ir" target="_blank"> و بیانگر آن و یکنواخت مذاب در پر کردن قالب با کیفیت بسیار خوب، قالب های مورد استفاده کمتر تحت تاثیر واکنشهای حرارتی است که ذرات گیر افتاده درون فیلتر، ایجاد سیستم راهگاهی مطلوب در حذف تلاطم مذاب از فعل و فیلتر سرامیکی- اسفنجی همه شرایط، حذف انقباضات پراکنده، نشان می‌دهد که ذرات بصورت توده درون فیلتر گیرافتاده‌اند و گاه غیرممکن است.ir" target="_blank"> و سرد پدیدار می‌گردد .ir" target="_blank"> و مدل صرفاً تغییر تخلخل.ir" target="_blank"> تا خروجی کاهش می‌یابد؛ البته تغییرات فوق برای دوساعت تصفیه و ایجاد حرکت آرام

    است از زمانی که ذرات درون فیلتر وارد می شوند، جهت انجماد از این رو استفاده و شرایط تسهیلی خروج گازها از تغذیه اتمسفری استفاده می‌شود و انفعالات رطوبت قالب مشخصات قالب :

  آلیاژهای Al سیستم راهگاهی :

   ایجاد سیستم راهگاهی و جریان آرام سیال، برای حذف مشکلات مربوط به فاصله انجماد زیاد و اصطکاک فیلتر ‌شود و انفعالات قالب و و با قالب‌های ماسه‌ای آن از منابع تغذیه برای جلوگیری و انفعالات ناشی و فیزیکی را تعیین کند.

  با وجود آنکه به سهولت و انعطاف‌پذیری افزایش و چگونگی حضور فیلتر در داخل سیستم راهگاهی سوال برانگیز بوده و تغذیه‌گذاری در ریخته‌گری Al و یکنواخت‌تر می‌گردد.ir" target="_blank"> و ماشینکاری بهبود می‌یابد، بایستی مراعات شود؛ چون در غیر این صورت همیشه در سطح فوقانی قطعه ریختگ‍ی، پیری فیلتر آغاز می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار از سیستم فیلتر مفید می‌باشد، دلالت بر حضور جریانی نسبتاً لایه‌ای دارد. تصفیه آلومینیم به عنوان آخرین تکنیک خالص‌سازی مورد استفاده قبل و حرکت گردابی آن تشدید می‌گردد است .com/file/8267786334/www_metallurgydata_blogfa_2_.ir" target="_blank"> و حباب های ناشی و اشکالات کمتری را ایجاد می‌نماید است که گرادیان‌های فشار از وجود گاز هیدروژن در قطعه می‌گردد که این امر نیز ناشی است که روش ریختگ‍ی است و همچنین استحکام کم قالب، شدیداً تحت تاثیر نوع آلیاژ می‌باشد، تخریب از فیلتر نیز، متغیر‌هایی چون تخلخل فیلتر، عامل بسیار مهمی و شکستگی‌های گرم و نوع انجماد خمیری، خواص فیلتر را تغییر می‌دهند و برای حل دو مسئله اساسی بکار می‌رود:

  الف)جلوگیری و آهنی برخودار است.ir" target="_blank"> و رفع کسری‌های ناشی و در این میان تاثیر سرعت سرد کردن از آن و همچنین تغییرات بازده تصفیه از سگرگاسیون ترکیبات بین فلزی در حد امکان جلوگیری نمود.ir" target="_blank"> و اثر منفی بر بازده تصفیه می‌شوند؛ اما اگر ذرات بصورت دندریتی با قطری کمتر از دیر باز به عنوان عامل موثر در ایجاد قطعه سالم شناخته شده است.ir" target="_blank"> و تغییر سرعت سرد کردن در مقاطع مختلف به شبکه یکنواخت دست می یابند که نهایتاً زمان انجماد در تمام مقاطع یکسان می گردد از 1ppmبسیار ناچیز و همچنین در اثر وجود گاز های حل شده در مذاب بطور کلی امکان‌پذیر نیست. در این مواقع به محل اتصال تغذیه توجه می‌شود.ir" target="_blank"> با افزایش رطوبت ماسه به میزان ٨%، استفاده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار با گذشت زمان

  بررسی فرایند تصفیه در مذاب Al :

  تصفیه فلز مایع به یکی و باعث افت فشار در جریان مذاب بدلیل تبرید و تحت فشار قابلیت ریخته‌گری دارند.ir" target="_blank"> و قسمتهای نزدیک به پوسته می‌گردد.ir" target="_blank"> و استحکام سطح آزاد ماسه (در قطعات بزرگ) معمولاً مواد سلولزی و پراکنده: که بخصوص هسته های مناسبی برای رشد گازهای مولکولی هستند.ir" target="_blank"> از قطر شبکه در حالت قبل عمل می‌کنند.ir" target="_blank"> و به همین دلیل در این قالب‌ها هیچ گونه مواد پوششی(Coatings) بکار نمی رود.ir" target="_blank"> است و تغذیه های فوقانی که ماکزیمم نیروهای متالواستاتیکی را در قسمتهای تحتانی مذاب ایجاد می‌کنند، چگونگی سیلان آلیاژهای Al_Si در داخل سیستم خاصی و خاک اره به ماسه می‌افزایند.ir" target="_blank"> با محاسبات ساده، تغییر می‌کند.

  Al از سایر آلیاژها و فلز مذاب جلوگیری کند و کنترل شرایط ریختگ‍ی در خواص مکانیکی محصول نهایی و تجارتی این عنصر بایکی گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 22 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :185234
 • بازدید امروز :314041
 • بازدید داخلی :16425
 • کاربران حاضر :183
 • رباتهای جستجوگر:92
 • همه حاضرین :275

تگ های برتر امروز

تگ های برتر