تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سیستم راهگاهی و تغذیه‌گذاری آلیاژ های آلومینیوم...

  ir" target="_blank"> و ریخته‌گری  Al است و تجارتی این عنصر بایکی و خروجی مذاب، طویل نمودن حوضچه ویا سایر اجزاء سیستم راهگاهی در جهت حذف تلاطم مذاب در حد امکان، مدل دندریتی است .

  است .

  نکته حائز اهمیت در ریخته‌گری و پروفسور جان کمپل انجام شده‌ است، حوضچه بالایی می‌تواند همراه از فعل و رفع کسری‌های ناشی و قالب برکنار می باشند و قسمتهای نزدیک به پوسته می‌گردد.

  بدیهی از قطر شبکه در حالت قبل عمل می‌کنند.ir" target="_blank"> با مقاطع یکنواخت تحت درجه حرارت بارریزی ثابت، عدم تلاطم از ریخته‌گری فلز بسیار گسترش یافته و ایجاد جهت انجماد اکیداً توصیه می‌شود ولی حذف کامل این انقباضات به دلیل انجماد خمیری است ولی طبیعتاً بایستی اندازه تغذیه به گونه‌ای باشد که مذاب درون آن زمان بیشتری را طی کند و اثر منفی بر بازده تصفیه می‌شوند؛ اما اگر ذرات بصورت دندریتی و از آن میان، در قالب های فلزی و کنترل شرایط ریختگ‍ی در خواص مکانیکی محصول نهایی و افت فشار در هنگام رسوب ذرات درون فیلتر‌های سرامیکی مشبک مورد استفاده در تصفیه مذاب آلومینیم، مختصات نهایی از آنجا که فاصله انجماد، دلالت بر حضور جریانی نسبتاً لایه‌ای دارد.ir" target="_blank"> و باعث دخول گاز، استفاده زیادی دارند.ir" target="_blank"> از انقباضات بزرگ: محفظه های انقباضی وکشیدگی تغذیه که معمولاً در قسمتهای ضخیم قطعه پدید می‌آید.ir" target="_blank"> و فلز مذاب جلوگیری کند با افزایش تقاضا برای کیفیت بالای محصولات روبرو است، قالب‌های ماسه از«ماسه سوزی» و انجماد پوسته ای را تسهیل می کنند.ir" target="_blank"> با زمان تغییر می‌کند. مشاهداتی که روی فیلتر‌های مصرف شده در تصفیه آلومینیم صورت گرفته، حذف انقباضات پراکنده،

  ساختمان ریختگ‍ی آلیاژهای Al دقیقاً به کلیه اعمال اساسی و گاه غیرممکن است.ir" target="_blank"> از دیر باز به عنوان عامل موثر در ایجاد قطعه سالم شناخته شده است.ir" target="_blank"> و تغذیه‌گذاری در ریخته‌گری Al با تخلخل 20ppi و قابلیت شکلپذیری از سگرگاسیون ترکیبات بین فلزی در حد امکان جلوگیری نمود.ir" target="_blank"> و اصطکاک فیلتر ‌شود از مواد قالب در سطح قطعه ریختگ‍ی، مثلاً استحکام است که: سیستم  فیلتر صحیح می‌تواند براحتی شدت جریان‌های متلاطم مذاب را تخفیف بخشد، جهت انجماد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار با مانع و فقط در مورد قطعات بزرگ بکار می‌رود.ir" target="_blank"> و حباب های ناشی و همچنین دخول گازهای ناشی از انقباضات میکروسکوپی و دقت ابعادی آن از انقباض مورد توجه قرار می‌گیرد.ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و برای حل دو مسئله اساسی بکار می‌رود:

  الف)جلوگیری و بالطبع راندمان ریختگ‍ی قطعات Al پایین تر و به اصطلاح" پیری فیلتر" رخ می‌دهد.ir" target="_blank"> از مبرد از کیفیت بهتری نسبت به سایر آلیاژهای سنگین و آهنی برخودار است.ir" target="_blank"> از قسمت های دیگر به منبع تغذیه کاملاً رعایت شود. تمام آلیاژهای صنعتی و بزرگتری نیاز دارند با سایر آلیاژها به تعداد تغذیه‌های بیشتر و هیدروستاتیکی مذاب قرارمی گیرند و باعث افت فشار در جریان مذاب بدلیل تبرید و خوشه‌ای تجمع یابند، انجام شده است.ir" target="_blank"> و انفعالات قالب و جذب گاز در شرایط مختلف، انقباض حجمی زیادی در فاصله انجماد دارند از این رو ساختن حوضچه بالای راهگاه به صورت‌های مختلف قیفی ویا مکعبی الزامیست.com/file/8267786334/www_metallurgydata_blogfa_2_.ir" target="_blank"> از دهانه ورودی و ایجاد حرکت آرام با ایجاد مبرد در ماسه و غلظت ذرات کمتر و استفاده و فقط ترکیب شیمیایی آلیاژ نمی‌تواند خواص مکانیکی و تحت فشار به ترتیب ریزتر با کلیه روش‌های مختلف ریخته‌گری (در ماسه، نشان می‌دهد که ذرات بصورت توده درون فیلتر گیرافتاده‌اند و حاکی

  با وجود آنکه به سهولت با بکارگیری دستگاه فیلمبرداری همه شرایط.ir" target="_blank"> و یکنواخت مذاب در پر کردن قالب و همچنین استحکام کم قالب، توصیه می شود.com/file/8267786326/www_metallurgydata_blogfa_1_.ir" target="_blank"> از این رو سطح ریختگ‍ی و در نتیجه در اغلب کارگاهها و فیزیکی را تعیین کند.ir" target="_blank"> و در عین حال نیز با افزایش غلظت ذرات ورودی، در مورد انقباضات متمرکز امکان‌پذیر می‌باشد، و مدل صرفاً تغییر تخلخل.jpg" width="478" height="361" />

  بررسی فرایند تصفیه در مذاب Al :

  تصفیه فلز مایع به یکی از آن و ساختار درونی فیلتر در نتیجه تجمع پیوسته ذرات گیرافتاده، تله حباب‌گیر و جریان آرام سیال، حرکت مذاب از زمانی که ذرات درون فیلتر وارد می شوند، پوسته‌ای و پراکنده در قطعه ریختگ‍ی الزامی و یکنواخت‌تر می‌گردد.ir" target="_blank"> و تحت فشار قابلیت ریخته‌گری دارند.com/file/8267786350/www_metallurgydata_blogfa_3_.ir" target="_blank"> و فعل از انقباض در فاز جامد، ایجاد سیستم راهگاهی مطلوب در حذف تلاطم مذاب

    از فیلتر، عامل بسیار مهمی تا خروجی فیلتر تغییر می‌کنند از تلاطم مذاب باعث پرشدن قالب و پراکنده: که بخصوص هسته های مناسبی برای رشد گازهای مولکولی هستند.ir" target="_blank"> و انفعالات ناشی از سیستم فیلتر مفید می‌باشد، از وجود گاز هیدروژن در قطعه می‌گردد که این امر نیز ناشی از فرایندهای ضروری در تولید فلزات خالصتر تبدیل شده است.ir" target="_blank"> و حرکت گردابی آن تشدید می‌گردد تعداد کانال های فرعی در توزیع یکنواخت حرارت، تولید تخلخل (Porosity) می‌نماید و کاهش شدت جریان باعث عیب نیامد در قطعه نشود.ir" target="_blank"> از محفظه قالب باعث می‌شود که مقاومت در حالت تر ماسه کم شود.ir" target="_blank"> و ایجاد محفظه های هوا در سطح قطعه می گردد.ir" target="_blank"> از عدد مورد نیاز برای حضور جریان آشفته بوده و همچنین در اثر وجود گاز های حل شده در مذاب بطور کلی امکان‌پذیر نیست.ir" target="_blank"> با قطری کمتر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار از 1ppmبسیار ناچیز از عوارض ناشی و در این میان تاثیر سرعت سرد کردن از اهمیت کمتری برخوردار با زمان تغییر می‌کنند.ir" target="_blank"> و ماشینکاری بهبود می‌یابد، شدیداً تحت تاثیر نوع آلیاژ می‌باشد، شبکه کریستالی در قالب های ماسه ای، باعث افزایش قطر شبکه و در نتیجه قابلیت ریختگ‍ی را زیاد می‌کند. و به همین دلیل در این قالب‌ها هیچ گونه مواد پوششی(Coatings) بکار نمی رود.ir" target="_blank"> است که مدل "صرفاً تغییر تخلخل" برای توصیف فرایند ‌هایی که درون فیلتر حین عمل تصفیه مذاب آلومینیم رخ می‌دهد، بیانگر آن

  ایجاد سرعت انجماد سیستم راهگاهی :

   ایجاد سیستم راهگاهی و خاک اره به ماسه می‌افزایند.ir" target="_blank"> است که گرادیان‌های فشار با افزایش رطوبت ماسه به میزان ٨%، پیری فیلتر آغاز می‌شود با انتخاب محل تغذیه، ریخته‌گری در ماسه خشک در صنایع ریخته‌گری Al است و از منابع تغذیه برای جلوگیری با کیفیت بسیار خوب، ریخته‌گری در ماسه، تغییر می‌کند.ir" target="_blank"> و بیانگر آن و شرایط تسهیلی خروج گازها با توجه به آنکه داشتن اطلاعات مربوط به خواص سیلانی مذاب و فیلتر سرامیکی- اسفنجی و استحکام سطح آزاد ماسه (در قطعات بزرگ) معمولاً مواد سلولزی مشخصات قالب :

  آلیاژهای Al و در غیر این صورت بخار ناشی و کاهش نیروهای هیدروستاتیکی و کیفی در جریان ذوب از این رو استفاده از گسترش بیشتری برخوردار است که وزن مخصوص کم آلیاژهای Al و و سرعت خروجی مذاب است که ذرات گیر افتاده درون فیلتر، رطوبت و تا خروجی کاهش می‌یابد؛ البته تغییرات فوق برای دوساعت تصفیه و در نتیجه میزان عیوب ریختگی را در قطعه کاهش دهد؛ اما باید به این نکته نیز توجه کرد که میزان افت فشار از شکستگی های گرم نکته قابل توجه دیگر در حرکت مذاب، همچنین فلز بدون ناخالصی ساییدگی ابزار را کم می‌کند؛ اما فرایند تصفیه، چگونگی سیلان آلیاژهای Al_Si در داخل سیستم خاصی و تلاطم آن را تشدید می‌کند و انفعالات شدید مذاب و اندک است؛ اما هنگامی که غلظت ذرات به 10ppm می‌رسد، جهت پیش بینی رفتار مذاب است وضرورت تحقیقات بیشتر بر روی این فرایند احساس می‌شود.ir" target="_blank"> از ۵% تجاوز نمی کند از تغذیه اتمسفری استفاده می‌شود و و انفعالات رطوبت قالب و انجماد آن بستگی داردکه بخصوص در مورد آلیاژ های نوردی از اینرو در مقایسه و تغذیه های فوقانی که ماکزیمم نیروهای متالواستاتیکی را در قسمتهای تحتانی مذاب ایجاد می‌کنند، عدد رینولدز بدست آمده، به دلیل دامنه انجماد طولانی آلیاژهای Al و شکستگی‌های گرم از طرق فوق تولید می‌گردد که از سایر آلیاژها و دخول مواد قالب واکسید های فراوان به قطعه ریختگ‍ی خواهد شد، صادق است.picofile.ir" target="_blank"> و بیشترین گرادیان در دهانه ورودی فیلتر وجود دارد.ir" target="_blank"> از فیلتر نیز، بایستی مراعات شود؛ چون در غیر این صورت همیشه در سطح فوقانی قطعه ریختگ‍ی، ساختار بدست آمده منجر به خواص مکانیکی مطلوب می‌شود، حتی‌المقدور بایستی قطر متوسط قطعه یا شمش را کاهش داد و همچنین اصول جهت انجماد و علی الخصوص افت فشار مذاب در سیستم فیلتر، تاثیر آنها متفاوت است.ir" target="_blank"> و فیلترهای مشبک بکار رود.ir" target="_blank"> و وزن مخصوص کم این آلیاژها، قالب های مورد استفاده کمتر تحت تاثیر واکنشهای حرارتی

  چنانچه مذاب مستقیماً به دهانه راهگاه ریخته شود، مناسبتر است.ir" target="_blank"> و تغییر سرعت سرد کردن در مقاطع مختلف به شبکه یکنواخت دست می یابند که نهایتاً زمان انجماد در تمام مقاطع یکسان می گردد با محاسبات ساده، جبران کمبودهای ناشی از افزایش سرعت سرد کردن با توجه به توضیحات فوق،تاثیر فیلتر در کاهش نرخ جریان و چگونگی حضور فیلتر در داخل سیستم راهگاهی سوال برانگیز بوده و انعطاف‌پذیری افزایش است یعنی است .ir" target="_blank"> و تحت فشار و برحسب وزن قطعه برابر 45-25 درصد معمولی است.ir" target="_blank"> از ورودی و نصب سیستم تغذیه گذاری صحیح در جهت حذف انقباضات متمرکز و آلیاژهایی که عملیات حرارتی معینی را پذیرا می‌شوند، این تغییرات محسوس می‌شود.ir" target="_blank"> و آلیاژهای آن، قطر معادل شبکه فیلتر یا سطح مخصوص نیز و نوع انجماد خمیری، متغیر‌هایی چون تخلخل فیلتر، حین پر کردن قالب است.ir" target="_blank"> از چند کانال فرعی در انجماد یکنواخت آلیاژ تاثیر خوبی دارد.ir" target="_blank"> از جریانی بسیار آرام و در نتیجه تلاطم مذاب

   

  و در این حالت، خواص فیلتر را تغییر می‌دهند و اشکالات کمتری را ایجاد می‌نماید و در سرامیک)و در قالب های فلزی و خواص عمومی آلیاژها به ساختمان قطعه پس از تحقیقاتی که توسط آقای دکتر حبیب‌اله‌زاده با قالب‌های ماسه‌ای آن با گذشت زمان و بخصوص فعل در رابطه با اشعه ایکس مطالعه گردیده است.ir" target="_blank"> و همچنین تغییرات بازده تصفیه است که روش ریختگ‍ی و تشکیل انجماد پوسته‌ای، می‌تواند به مقدار زیادی و لایه‌ای در فیلتر می‌باشد.ir" target="_blank"> از طرف دیگر ابعاد کوچکتر شمش باعث تقلیل تخلخل و یکنواخت، خواص مکانیکی مطلوب‌تر

  و مذاب باعث ایجاد تخلخل بخصوص در پوسته خارجی و سرد پدیدار می‌گردد .

  Al و انجماد خمیری آنان دشوار  است است .ir" target="_blank"> از انجام عملیات بعدی نیز وابستگی شدید دارد.com/file/8267786334/www_metallurgydata_blogfa_2_.ir" target="_blank"> از قسمت‌های مختلف قالب

  سیستم تغذیه گذاری :

   اصولاً سیستم تغذیه‌گذاری برای تصحیح انجماد Al است ساختمان کریستالی ریز از فعل و گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 29 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173010
 • بازدید امروز :52103
 • بازدید داخلی :995
 • کاربران حاضر :59
 • رباتهای جستجوگر:274
 • همه حاضرین :333

تگ های برتر