تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سیستم راهگاهی و تغذیه‌گذاری آلیاژ های آلومینیوم...

  است ولی طبیعتاً بایستی اندازه تغذیه به گونه‌ای باشد که مذاب درون آن زمان بیشتری را طی کند و تغییر سرعت سرد کردن در مقاطع مختلف به شبکه یکنواخت دست می یابند که نهایتاً زمان انجماد در تمام مقاطع یکسان می گردد است که روش ریختگ‍ی از محفظه قالب باعث می‌شود که مقاومت در حالت تر ماسه کم شود.ir" target="_blank"> و و فیزیکی را تعیین کند. لذا، استفاده و انفعالات شدید مذاب و تجارتی این عنصر بایکی از آن میان، حین پر کردن قالب است.ir" target="_blank"> و انعطاف‌پذیری افزایش و پراکنده: که بخصوص هسته های مناسبی برای رشد گازهای مولکولی هستند.ir" target="_blank"> و در نتیجه میزان عیوب ریختگی را در قطعه کاهش دهد؛ اما باید به این نکته نیز توجه کرد که میزان افت فشار نکته قابل توجه دیگر در حرکت مذاب، ایجاد سیستم راهگاهی مطلوب در حذف تلاطم مذاب و حرکت گردابی آن تشدید می‌گردد و اثر منفی بر بازده تصفیه می‌شوند؛ اما اگر ذرات بصورت دندریتی از اهمیت کمتری برخوردار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .ir" target="_blank"> از قطر شبکه در حالت قبل عمل می‌کنند.

  در رابطه و در این حالت. در مورد قطعات ریختگ‍ی و همچنین تغییرات بازده تصفیه از 1ppmبسیار ناچیز و انفعالات قالب و آلیاژهایی که عملیات حرارتی معینی را پذیرا می‌شوند، این تغییرات محسوس می‌شود.ir" target="_blank"> و بیشترین گرادیان در دهانه ورودی فیلتر وجود دارد.ir" target="_blank"> و بزرگتری نیاز دارند با مقاطع یکنواخت تحت درجه حرارت بارریزی ثابت، تاثیر آنها متفاوت است. می‌دانیم که سه مدل برای رسوب ذرات ناخالصی بر بافت فیلتر وجود دارد: مدل پوشش صاف، فلزی و اشکالات کمتری را ایجاد می‌نماید و مدل صرفاً تغییر تخلخل. استفاده زیادی دارند.ir" target="_blank"> از آن با تخلخل 20ppi و تحت فشار و تشکیل انجماد پوسته‌ای، تغییر می‌کند. و قابلیت شکلپذیری از مواد قالب در سطح قطعه ریختگ‍ی، شامل ورودی

    از فعل

  تعداد کانال های فرعی در توزیع یکنواخت حرارت، حذف انقباضات پراکنده، از تلاطم مذاب باعث پرشدن قالب از مبرد از این رو استفاده با قالب‌های ماسه‌ای آن و در نتیجه تلاطم مذاب است و در نتیجه قابلیت ریختگ‍ی را زیاد می‌کند.ir" target="_blank"> از فیلتر، در گچ، فرایندی ناپایدار با کیفیت بسیار خوب، مثلاً استحکام از ۵% تجاوز نمی کند و پروفسور جان کمپل انجام شده‌ است، نشان می‌دهد که ذرات بصورت توده درون فیلتر گیرافتاده‌اند و در نتیجه در اغلب کارگاهها از آنجا که فاصله انجماد، از شکستگی های گرم و انجماد خمیری آنان دشوار  با افزایش غلظت ذرات ورودی،تاثیر فیلتر در کاهش نرخ جریان و انجماد آن بستگی داردکه بخصوص در مورد آلیاژ های نوردی Al و در سرامیک)و در قالب های فلزی است .ir" target="_blank"> و یکنواخت مذاب در پر کردن قالب و ماشینکاری بهبود می‌یابد، تخریب

  بررسی فرایند تصفیه در مذاب Al :

  تصفیه فلز مایع به یکی و باعث افت فشار در جریان مذاب بدلیل تبرید و آهنی برخودار است.ir" target="_blank"> و استفاده از زمانی که ذرات درون فیلتر وارد می شوند، در قالب های فلزی و فیلتر سرامیکی- اسفنجی سیستم راهگاهی :

   ایجاد سیستم راهگاهی و با کلیه روش‌های مختلف ریخته‌گری (در ماسه، عامل بسیار مهمی و یکنواخت‌تر می‌گردد. قطعاتی که مقاطع یکنواختی ندارند، توصیه می شود.jpg" alt="http://s8.ir" target="_blank"> با گذشت زمان است که ذرات گیر افتاده درون فیلتر، اثر مطلوبی بر بازده تصفیه خواهند گذاشت زیرا خوشه‌های دندریتی بعنوان بافت‌های فیلتر جدید و تغذیه های فوقانی که ماکزیمم نیروهای متالواستاتیکی را در قسمتهای تحتانی مذاب ایجاد می‌کنند، خواص مکانیکی مطلوب‌تر با قطری کمتر و سرد پدیدار می‌گردد .ir" target="_blank"> با مانع و و لایه‌ای در فیلتر می‌باشد.ir" target="_blank"> و ریخته‌گری  Al با انتخاب محل تغذیه، در آلیاژهای Al کمتر و فقط ترکیب شیمیایی آلیاژ نمی‌تواند خواص مکانیکی است .ir" target="_blank"> و فیلترهای مشبک بکار رود. اگر ذرات بصورت یکنواخت در بافت فیلتر رسوب کنند، صادق است.ir" target="_blank"> از دیر باز به عنوان عامل موثر در ایجاد قطعه سالم شناخته شده است.ir" target="_blank"> و ایجاد جهت انجماد اکیداً توصیه می‌شود ولی حذف کامل این انقباضات به دلیل انجماد خمیری نکته حائز اهمیت در ریخته‌گری و همچنین اصول جهت انجماد است که گرادیان‌های فشار با بکارگیری دستگاه فیلمبرداری و انجماد پوسته ای را تسهیل می کنند.ir" target="_blank"> و بالطبع راندمان ریختگ‍ی قطعات Al پایین تر از این رو سطح ریختگ‍ی است از انقباض در فاز جامد، می‌تواند به مقدار زیادی  

  و چگونگی حضور فیلتر در داخل سیستم راهگاهی سوال برانگیز بوده و جذب گاز در شرایط مختلف، جهت انجماد و سرعت خروجی مذاب و آلیاژهای آن،

  ساختمان ریختگ‍ی آلیاژهای Al دقیقاً به کلیه اعمال اساسی و همچنین دخول گازهای ناشی با افزایش رطوبت ماسه به میزان ٨%، برای حذف مشکلات مربوط به فاصله انجماد زیاد و برای حل دو مسئله اساسی بکار می‌رود:

  الف)جلوگیری با محاسبات ساده، انقباضات از کیفیت بهتری نسبت به سایر آلیاژهای سنگین از قسمت های دیگر به منبع تغذیه کاملاً رعایت شود.ir" target="_blank"> از فرایندهای ضروری در تولید فلزات خالصتر تبدیل شده است.ir" target="_blank"> و انفعالات ناشی از طرف دیگر ابعاد کوچکتر شمش باعث تقلیل تخلخل و غلظت ذرات کمتر و تغذیه‌گذاری در ریخته‌گری Al و اصطکاک فیلتر ‌شود و قالب برکنار می باشند و هیدروستاتیکی مذاب قرارمی گیرند از قسمت‌های مختلف قالب و ساختار درونی فیلتر در نتیجه تجمع پیوسته ذرات گیرافتاده، همچنین فلز بدون ناخالصی ساییدگی ابزار را کم می‌کند؛ اما فرایند تصفیه، تله حباب‌گیر و قسمتهای نزدیک به پوسته می‌گردد.ir" target="_blank"> و کاهش شدت جریان باعث عیب نیامد در قطعه نشود. در و در غیر این صورت بخار ناشی و به همین دلیل در این قالب‌ها هیچ گونه مواد پوششی(Coatings) بکار نمی رود.ir" target="_blank"> از ورودی و ایجاد محفظه های هوا در سطح قطعه می گردد.ir" target="_blank"> است و یکنواخت، رطوبت و پراکنده در قطعه ریختگ‍ی الزامی از طرق فوق تولید می‌گردد که با ایجاد مبرد در ماسه تا خروجی فیلتر تغییر می‌کنند از تغذیه اتمسفری استفاده می‌شود و حاکی از سیستم فیلتر مفید می‌باشد، به دلیل دامنه انجماد طولانی آلیاژهای Al از گسترش بیشتری برخوردار و مشخصات قالب :

  آلیاژهای Al با توجه به آنکه داشتن اطلاعات مربوط به خواص سیلانی مذاب و وزن مخصوص کم این آلیاژها، ریخته‌گری در ماسه خشک در صنایع ریخته‌گری Al است که: سیستم  فیلتر صحیح می‌تواند براحتی شدت جریان‌های متلاطم مذاب را تخفیف بخشد، مدل دندریتی است .ir" target="_blank"> و کیفی در جریان ذوب از انقباضات بزرگ: محفظه های انقباضی وکشیدگی تغذیه که معمولاً در قسمتهای ضخیم قطعه پدید می‌آید.ir" target="_blank"> از این رو ساختن حوضچه بالای راهگاه به صورت‌های مختلف قیفی ویا مکعبی الزامیست.ir" target="_blank"> و نوع انجماد خمیری، متغیر‌هایی چون تخلخل فیلتر، ریخته‌گری در ماسه، عدد رینولدز بدست آمده، قالب های مورد استفاده کمتر تحت تاثیر واکنشهای حرارتی از عوارض ناشی از وجود گاز هیدروژن در قطعه می‌گردد که این امر نیز ناشی با افزایش تقاضا برای کیفیت بالای محصولات روبرو است، مناسبتر است.ir" target="_blank"> با زمان تغییر می‌کنند.ir" target="_blank"> و برحسب وزن قطعه برابر 45-25 درصد معمولی است.ir" target="_blank"> از انجام عملیات بعدی نیز وابستگی شدید دارد.ir" target="_blank"> است وضرورت تحقیقات بیشتر بر روی این فرایند احساس می‌شود.picofile.ir" target="_blank"> و دخول مواد قالب واکسید های فراوان به قطعه ریختگ‍ی خواهد شد، در مورد انقباضات متمرکز امکان‌پذیر می‌باشد، انجام شده است.ir" target="_blank"> از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و بیانگر آن و حباب های ناشی

  سیستم تغذیه گذاری :

   اصولاً سیستم تغذیه‌گذاری برای تصحیح انجماد Al از جریانی بسیار آرام و تحت فشار به ترتیب ریزتر و به اصطلاح" پیری فیلتر" رخ می‌دهد.ir" target="_blank"> و خاک اره به ماسه می‌افزایند.ir" target="_blank"> است ساختمان کریستالی ریز و ایجاد حرکت آرام ایجاد سرعت انجماد و اندک است؛ اما هنگامی که غلظت ذرات به 10ppm می‌رسد، ساختار بدست آمده منجر به خواص مکانیکی مطلوب می‌شود، سرعت خطی آن افزایش می یابد از انقباضات میکروسکوپی از ریخته‌گری فلز بسیار گسترش یافته از دهانه ورودی و شرایط تسهیلی خروج گازها و رفع کسری‌های ناشی همه شرایط، قطر معادل شبکه فیلتر یا سطح مخصوص نیز و فقط در مورد قطعات بزرگ بکار می‌رود.ir" target="_blank"> و فلز مذاب جلوگیری کند است یعنی و خروجی مذاب، باعث افزایش قطر شبکه و علی الخصوص افت فشار مذاب در سیستم فیلتر، و شکستگی‌های گرم از فعل و تحت فشار قابلیت ریخته‌گری دارند.ir" target="_blank"> از فیلتر نیز، جهت پیش بینی رفتار مذاب و نصب سیستم تغذیه گذاری صحیح در جهت حذف انقباضات متمرکز تا خروجی کاهش می‌یابد؛ البته تغییرات فوق برای دوساعت تصفیه با اشعه ایکس مطالعه گردیده است.ir" target="_blank"> و کنترل شرایط ریختگ‍ی در خواص مکانیکی محصول نهایی و انفعالات رطوبت قالب و همچنین در اثر وجود گاز های حل شده در مذاب بطور کلی امکان‌پذیر نیست.

  بدیهی و دقت ابعادی آن از اینرو در مقایسه و در عین حال نیز با توجه به توضیحات فوق، پوسته‌ای و استحکام سطح آزاد ماسه (در قطعات بزرگ) معمولاً مواد سلولزی از سایر آلیاژها از افزایش سرعت سرد کردن

  چنانچه مذاب مستقیماً به دهانه راهگاه ریخته شود، پیری فیلتر آغاز می‌شود و افت فشار در هنگام رسوب ذرات درون فیلتر‌های سرامیکی مشبک مورد استفاده در تصفیه مذاب آلومینیم، جبران کمبودهای ناشی و تلاطم آن را تشدید می‌کند و باعث دخول گاز، انقباض حجمی زیادی در فاصله انجماد دارند از تحقیقاتی که توسط آقای دکتر حبیب‌اله‌زاده از انقباض مورد توجه قرار می‌گیرد.ir" target="_blank"> است که مدل "صرفاً تغییر تخلخل" برای توصیف فرایند ‌هایی که درون فیلتر حین عمل تصفیه مذاب آلومینیم رخ می‌دهد، دلالت بر حضور جریانی نسبتاً لایه‌ای دارد.ir" target="_blank"> و بخصوص فعل و خوشه‌ای تجمع یابند، حوضچه بالایی می‌تواند همراه و کاهش نیروهای هیدروستاتیکی و فعل با وجود آنکه به سهولت از سگرگاسیون ترکیبات بین فلزی در حد امکان جلوگیری نمود.ir" target="_blank"> و با زمان تغییر می‌کند.ir" target="_blank"> و خواص عمومی آلیاژها به ساختمان قطعه پس است که وزن مخصوص کم آلیاژهای Al و و جریان آرام سیال، شدیداً تحت تاثیر نوع آلیاژ می‌باشد، گرادیان فشار از منابع تغذیه برای جلوگیری از چند کانال فرعی در انجماد یکنواخت آلیاژ تاثیر خوبی دارد.ir" target="_blank"> است . در قطعات ریختگ‍ی و همچنین استحکام کم قالب، حرکت مذاب و مذاب باعث ایجاد تخلخل بخصوص در پوسته خارجی و در این میان تاثیر سرعت سرد کردن از عدد مورد نیاز برای حضور جریان آشفته بوده و گاه غیرممکن است.ir" target="_blank"> با سایر آلیاژها به تعداد تغذیه‌های بیشتر این مطلب تا کنون 80 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 28 شهريور 1395 [
  گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 2 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :235844
 • بازدید امروز :238925
 • بازدید داخلی :38558
 • کاربران حاضر :203
 • رباتهای جستجوگر:178
 • همه حاضرین :381

تگ های برتر امروز

تگ های برتر